اسلیمی

اسلیمی (ترمه ای)

اسلیمی

اسلیمی (صدفی)

اسلیمی

اسلیمی (کرم)

اسلیمی

اسلیمی (دودی)