نورا

  • التحجيم:


    4*3 (12متری)-3/5*2/5 (9 متری)-3*2 (6 متری )-2.25*1.5(4 متری)-1.5*1 (1.5 متری)-2*1(2 متری )-3*1(3 متری)-4*1(4 متری )-85*50 -100*50

  • اللون:

.

اختبار الديكور