ارشک

ارشک (سرمه ای)

آرشیدا

آرشیدا (آبی فیروزه ای)

ارکیده

ارکیده (گردویی)

اصفهان

اصفهان (سرمه ای)

زرافشان

زرافشان (کرم)

الی

الی (بادامی)